Semalt - Maglumat ýyrtyjy näme?

Köplenç sanly ekstraksiýa diýlip atlandyrylýan ýyrtylmak, ses we wideo mazmunyny CD, DVD we beýleki akym serişdelerinden kompýuter sürüjisine göçürmekdir. Bu amal rippers atly ýörite programma üpjünçiligi arkaly amala aşyrylýar. Ripper programmasy faýly gysmak üçin kodlaýjyny ulanýar we soňra ony kompýuteriň diskinde saklaýar. Ippingyrtylýan programmalaryň köpüsinde öwrüjiler bar. Öwüriji programma faýl formatyny beýleki formatlara üýtgedýär. Ippedyrtylan maglumatlary ýazga alynýan faýla göçürmek prosesi ýanmak diýilýär. Käbir programmalar faýly gaýtadan kodlamak arkaly bir ädimde faýly ýyrtyp we ýakyp biler.

Ady ýyrtmak, "ogurlamak" manysyny berýän "ýyrtmak" sözlemi bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Bu adalga köplenç tizlik sebäpli ulanylýar, esasanam CD ýa-da DVD ýazga almak üçin zerur wagt bilen deňeşdirilende. Beýlekiler bu atyň “Raster Image” (RIPping) -den gelip çykandygyna ynanýarlar. Umumy manysy, esasanam lenta sesinde we winilde metbugatyň sanly öwrülmegine meňzeşdi. Häzirki wagtda bu köplenç islendik metbugaty ele almak we şol bir zady başga formata öwürmek diýmekdir. Häzirki wagtda faýllary öwürmek analog-sanlydan sanly-sanly.

Mysal üçin 16 bitli, 44.1 kHz LPCM kodlanan sesli CD-ni ýyrtmak. Programma üpjünçiligi CD sürüjilerine programma üpjünçiligini faýly okamagy we LPCM nusgalaryny derňemegi tabşyrýar. Programma üpjünçiligi maglumatlary WAV ýa-da AIFF faýl formatlarynda berýär. MP3 ýa-da FLAC faýly öndürmek üçin olary Codec-a iýmitlendirip biler. Ippingykylmak ýoly ýa-da ähli sazlary birbada ýerine ýetirip bolýar. Käbir gurallar ýyrtylanda we soň ýalňyşlygy ýüze çykarmak we düzetmek ukybyna eýe bolup biler. DVD ýyrtyklary köplenç CD ýyrtyklary ýaly işleýär, ýöne DVD-lerde kompýuterlerde ulanmak üçin maglumat faýllary ýok. Söwda DVD-leri faýllara ygtyýarly girmeginiň öňüni almak üçin kodlanýar. Şeýle hem, adaty DVD-R-e göçürmegi amatsyz edýär. Ippingyrtylýan programma üpjünçiligi gaýtadan kodlap biler, ýöne gysyş wagtynda hil ýitiriler.

DVD ýyrtmak we DVD göçürmegiň arasyndaky tapawut

DVD göçürmek we DVD ýyrtmak gaty meňzeş, ýöne tapawutly iki düşünje. Bularyň ikisi-de meňzeşdir, sebäbi ikisi hem mazmun çäklendirmelerini öz içine alýar we maglumatlary isleýşi ýaly dolandyrmaga mümkinçilik berýär. Göçürmek, syçanjygyň çep düwmesini basmak we göçürmäni saýlamak ýaly ýönekeý. Window Media Players ýaly umumy programmalary ulanyp edip bolýar. DVD ýyrtylmagy maglumatlary çykarmagy we başga faýl görnüşinde saklamagy öz içine alýar. Ulanyjylara faýly birnäçe enjamda oýnamak erkinligini berýär. Ippingykylmak belli bir programmalary talap edýär.

Kanunylyk

Bikanunlyk meselesi dürli ýurtlarda ýyrtylmak düşünjesini gurşap aldy. Mosturtlaryň köpüsinde şahsy peýdalanmak üçin eýe bolan metbugatyň göçürmesini almak kanuny. Çäklendirmeler paýlaşmak, satmak ýa-da başga birine paýlamazlyk üçin ulanylýar. Amerikanyň Kinofilmler Assosiasiýasy täjirçilik wideo syýasatyny giňeltmäge garşy. Jemgyýetiň eýeçiliginde bolmadyk materialyň eýesiniň rugsady bolmazdan ýyrtylmagy awtorlyk hukugynyň bozulmagy hasaplanýar. Käbir ýurtlar adalatly ulanyş kanunlary boýunça aýratyn ýagdaýlarda muňa rugsat berýärler.

send email